【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72

010-02159-72

『熱門錶款到貨時間依原廠到貨時間為準,如需等待天數較長敬請見諒』


客訂商品不適用貨到付款


010-02159-72


影片介紹

▲ 螢幕尺寸升級

▲ PACEPRO 速配助手

▲ 電池效能管理

▲ 全球滑雪場資訊

▲ 全球高爾夫球道圖資

▲ 安全與追蹤功能

▲ Pulse Ox 脈搏血氧感測

▲ Body Battery 身體能量指數

▲ 探險模式

▲ 軍規打造

▲ QuickFit快拆式錶帶

▲ 內建多樣運動模式

▲ 多衛星定位

▲ ABC感測器

▲ 音樂播放

▲ GARMIN PAY 行動支付

▲ CONNECT IQ 商店

▲ 可搭配件:依照官網發佈為主

定價NT$ 25,990
NT$ 23,391
款式
Fenix 6s
數量
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72
【GARMIN】Fenix 6s 進階複合式運動GPS腕錶( 玫瑰金錶圈/灰色錶帶) 010-02159-72